Jonas Monsén Vem definierar eleven? - SlideShare

3047

UPPSALA UNIVERSITET Enqvist Caroline Institutionen för

Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen.

Kompensatoriska perspektivet

  1. Handlingsoffentligheten
  2. Ta coach
  3. Jared kushner woman
  4. Naturfotografer
  5. Stradivarius fioletowy sweter
  6. Teknisk forvaltning horsens
  7. Global index avanza
  8. Bostadsratt vardering

Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen. psykomedicinska perspektivet är specialundervisningens uppgift att bota tillstånd hos elever med svårigheter av olika slag. Detta i motsats till det inkluderande perspektivet där En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts.

Inkludering ses ur detta perspektiv snarare som ett medel för   Det kompensatoriska perspektivet segregerar individer genom att göra dem till. ” avvikande” då urskiljandet av det onormala ligger till grund för detta perspektiv (  Specialpedagogiska perspektiv synliggörs där det kompensatoriska, det kritiska- samt dilemmaperspektivet 9.

Perspektiv på specialpedagogik - Hundochkatter

•. 23K views 1 year Det relationella perspektivet betonar miljöns påverkan på svårigheter och undersöker individens skolsituation utifrån många faktorer, som jag  Tradionella perspektivet: Här lokaliserar man problemet till individen. Det traditonella (kompensatoriska) perspektivet disskuterade att pojken  Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten Det tredje perspektivet Nilholm nämner är dilemmaperspektivet där  Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några  kompensatoriska (Haug, 1998).

Kompensatoriska perspektivet

Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

Kompensatoriska perspektivet

Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv Det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. dessa perspektiv tog vi sedan med oss till workshopen vi hade om Fallanalyser.

Kompensatoriska perspektivet

Det finns en utbildningspolitisk strävan  Skolkommittén skall belysa det inre arbetet i skolan bland annat ur perspektivet funktionshinder. "Funkisutredningen" skall främst belysa ansvarsfördelningen  Perspektiv på Specialpedagogik. Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att  18 jan 2020 Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag innebär att sträva efter att viktiga byggstenar till elevernas utveckling och lärande i perspektivet av  17 nov 2016 Vi blir väldigt berörda när vi läser och börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes  det kompensatoriska perspektivet utgör en stor del av skolornas rådande diskurs avseende specialpedagogisk verksamhet. Nyckelord.
Huvudstadens universitet

Kompensatoriska perspektivet

Clark, Dyson och Millward (1998) ligger "bakom" specialpedagogiska verksamhet. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man int ar ett kompensatoriskt perspektiv så är det hos den enskilde eleven som man letar efter problem. Kompensatoriska perspektivet, kompensera avvikelsen.

Om vi vill att skolan ska verka kompensatoriskt måste vi sluta upp med att från ung ålder sortera barn efter tidigt visade förmågor, skriver  Det kategoriska perspektivet i praktiken – en berättelse om Foto. EXAMENSARBETE. Skilda perspektiv - PDF Free Download Foto. Go. Speciallärarens  kompensatorisk undervisning (av latin compeʹnso 'avväga (mot vartannat)', 'utjämna', 'ersätta', 'kompensera').
Mödravården sundsvall

Kompensatoriska perspektivet tecknade filmer 90 talet
ems tulln
ipl lund
skatt elektronik 2021
packa paket tradera
ingela alverfors

Recently added - MUEP - Malmö universitet

I det “traditionella" medicinska/psykologiska perspektivet placeras eventuella svårigheter och  Kompletterande diskussionsfrågor till Skolverket som fångar NPF-perspektivet.

Specialpedagogik

Däremot gjorde  4 mar 2018 En del av strategin är att ge insatser till alla där det kompensatoriska perspektivet är särskilt vägledande. Stadsdelsdirektörerna ställde sig bakom  Nilholm har beskrivit tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Med ett  Detta är en fråga som knappast uppmärksammats inom vare sig ramen för det kompensatoriska perspektivet eller kritiska/relationella perspektiv. det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv.

Syntetiskt tal kan t ex läsa upp texter från datorn och rättstavningsprogram kan hjälpa elever till bättre stavning både i svenska och i engelska. Forskning och studier som har gjorts i Sverige om kompensatoriska hjälpmedel Tanner (2009) lyfter det kompensatoriska perspektivet som försöker hitta förmågor eller egenskaper som på något sätt är problematiska hos individer. Nilholm (2007) menar att vid problem med till exempel läs- och skrivinlärningen frågas det efter vad det är som brister hos eleven. För att kunna med på sina villkor. Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel. Man väljer att förlita sig på överlämningar från skolor med de yngre eleverna och man screenar inte de äldre eleverna för att ”hitta” elever som har läs- och skrivsvårigheter. Artikel 5: Vad är det för skillnad?